top of page

Leaguereglement BDZ

 

1. Inleidende bepalingen

 

1.1. Bij de door Bowlingvereniging Dekker Zoetermeer, hierna te noemen BDZ, georganiseerde leagues wordt uitgegaan van het sportreglement van de NBF. Hiervan is minimaal 1 exemplaar in het Bowlingcentrum Dekker Zoetermeer aanwezig.

 

1.2. Dit leaguereglement bevat aanvullende bepalingen, welke van toepassing zijn op de BDZ. Ingeval dit leaguereglement doublures bevat met het sportreglement van de NBF gaat dit leaguereglement voor.

 

1.3. Dit leaguereglement geldt met ingang van het seizoen 2011 – 2012. Het bestuur van de BDZ en/of de Algemene Leden Vergadering (ALV.) zijn gemachtigd dit reglement tussentijds te wijzigen en/of aan te vullen.

 

1.4. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de BDZ.


1.5. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder speler tevens verstaan: speelster

 

2. Algemene regels

 

2.1. Aan de door de BDZ georganiseerde leagues kan uitsluitend worden deelgenomen door leden van de BDZ.

 

2.2. Ieder team, dat deelneemt aan één van de door de BDZ georganiseerde leagues, verplicht zich door het plaatsen van een handtekening bij aanmelding zijn financiële verplichtingen, verbonden aan het spelen, te allen tijde na te komen.

 

2.3. 4-persoons teams worden samengesteld uit maximaal 9 personen, 3-persoons teams uit maximaal 7 personen en 2-persoons teams uit maximaal 5 personen.

 

2.4. Het is toegestaan, zolang het maximaal aantal spelers per team nog niet is bereikt, ook na aanvang van het seizoen een speler op te geven. Deze personen kunnen, mits speelgerechtigd, direct meespelen. Indien het maximum aantal overeenkomstig artikel 2.3 niet toereikend is, kan het bestuur in uitzonderlijke gevallen ontheffing verlenen. Zie ook artikel 5.9 wat betreft de uiterste datum waarop nieuwe spelers kunnen worden ingezet.

 

2.5. Vanaf het begin van het seizoen moet iedere wijziging en/of aanvulling van teamleden op het wedstrijdformulier kenbaar gemaakt worden.

 

2.6. Gedurende het seizoen kan een speler uitsluitend van team in dezelfde league veranderen, wanneer hij of zij schriftelijke toestemming heeft van het bestuur.

 

2.7. De wens tot deelname aan een league in het volgende seizoen dient, voor zover het betreft de reeds in die league spelende teams en/of personen, vóór 15 juni van het lopende seizoen schriftelijk bij het wedstrijdsecretariaat kenbaar gemaakt te worden.

 

2.8. Het bestuur kan bepalen dat een league geen doorgang vindt indien zich voor die league onvoldoende teams hebben aangemeld. Het bestuur van de BDZ heeft het recht incomplete teams en/of individuele inschrijvingen samen te voegen tot één of meerdere teams.

 

2.9. Elk team is verplicht na 4 speeldagen in een uniform shirt te spelen. Onder uniforme shirts worden in dit verband verstaan, shirts die overeenkomen in kleur en waaruit duidelijk kan worden afgeleid dat die spelers tot hetzelfde team behoren. Indien aan een team een nieuwe speler wordt toegevoegd mag deze speler op zijn of haar eerste speeldag in een afwijkend shirt spelen.

 

2.10. Teams van een volgende league mogen de spelersruimte pas betreden, als alle teams van de voorgaande league hun wedstrijd voltooid hebben.

 

2.11. Het speelgeld voor het gehele team dient per speelavond en voordat de league aanvangt te worden voldaan. Op de eerste speelavond van het seizoen dient tegelijkertijd het speelgeld voor de eerste en voor de laatste speelavond te worden voldaan. De inning geschiedt door het leaguebestuur.

 

2.12. Het overtreden van het leaguereglement is strafbaar, bijvoorbeeld door aftrek van één of meer wedstrijdpunten. De strafmaat wordt bepaald door het bestuur.

 

3. Leaguebestuur

 

3.1. Elke league dient een leaguebestuur te hebben. Het leaguebestuur wordt voor aanvang van het seizoen samengesteld.

 

3.2. Verantwoordelijkheden van het leaguebestuur:

 

3.2.1. Het innen van het speelgeld en het verstrekken van de wedstrijdformulieren aan de teams.

 

3.2.2. In samenwerking met het bowlingcentrum de computerapparatuur juist instellen en in werking zetten.

 

3.2.3. Oproep aan de spelers om met ingooien te starten en na het ingooien met de league aan te vangen.

 

3.2.4. De financiële afdracht van het leaguegeld aan de penningmeester of diens plaatsvervanger.

 

3.2.5. Controleren of de foutlijnen aan staan en deze zo nodig aan (laten) zetten.

 

3.2.6. Controle op het dragen van uniforme shirts.

 

3.2.7. Doorsturen van eventuele protesten naar het bestuur van de BDZ.

 

3.2.8. Het ophalen en controleren van alle wedstrijdformulieren ten behoeve van doorgeleiding aan het wedstrijdsecretariaat van de BDZ.

 

3.2.9. Het bepalen van een nieuwe speeldatum van wedstrijden die niet op de geplande datum gespeeld kunnen worden. Dit in overleg met de captains van de desbetreffende teams, het bowlingcentrum en het wedstrijdsecretariaat.

 

3.3. Het leaguebestuur draagt zorg voor een goed verloop van de betreffende league.

 

4. Teamcaptains

 

4.1. Van elk team dient een speler als teamcaptain op te treden. Hij of zij dient als zodanig te worden aangemeld bij het wedstrijdsecretariaat.

 

4.2. De teamcaptain is verantwoordelijk voor de totale financiële afdracht van het speelgeld van zijn team aan het leaguebestuur, ook als zijn team niet kompleet is. Deze afdracht dient uiterlijk vijftien (15) minuten voor aanvang van de wedstrijd bij het leaguebestuur te geschieden.

 

4.3. De teamcaptain is verantwoordelijk voor het inleveren van het wedstrijdformulier. Dit formulier dient volledig ingevuld, opgeteld en ondertekend door de tegenstander, bij het leaguebestuur te worden ingeleverd.

 

4.4. De teamcaptain of zijn plaatsvervanger is in alle opzichten vertegenwoordiger van het team in alle voorkomende zaken.

 

4.5. Teamcaptains dienen bij verstoringen door eigen teamleden vermanend op te treden.

 

5. Speelwijze

 

5.1. Een wedstrijd wordt gespeeld tussen 2 teams. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 2, 3 en 4-persoons teams.

 

5.2. Een team moet in alle te spelen games van een wedstrijd met méér dan 60% van het aantal benodigde spelers verschijnen om als opgekomen beschouwd te worden. Voor de in BDZ-verband te spelen leagues is dit als volgt uitgewerkt:

 

5.2.1. 4-persoons teams

 

Een team moet minimaal uit 3 en maximaal uit 9 spelers bestaan. Een team dat met minder dan 3 spelers verschijnt, wordt beschouwd als niet te zijn opgekomen en krijgt daarmee automatisch geen wedstrijdpunten. Hieruit volgt dat er per team maximaal 1 (één) blindscore per game genoteerd kan worden.

 

5.2.2. 3-persoons teams

Een team moet minimaal uit 2 en maximaal uit 7 spelers bestaan. Een team dat met minder dan 2 spelers verschijnt, wordt beschouwd als niet te zijn opgekomen en krijgt daarmee automatisch geen wedstrijdpunten. Hieruit volgt dat er per team maximaal 1 (één) blindscore per game genoteerd kan worden.

 

5.2.3. 2-persoons teams

Een team moet minimaal uit 1 en maximaal uit 5 spelers bestaan. Een team dat niet opkomt krijgt geen wedstrijdpunten. Wanneer een team uit slechts één speler bestaat, zal er voor dat team 1 (één) blindscore per game worden genoteerd.

 

5.2.4. De uitleg van de blindscore regeling is opgenomen in artikel 5.4; de uitleg over het spelen zonder tegenstander in artikel 5.6.

 

5.3. Een speler die niet op tijd speelgereed is, is voor de desbetreffende game niet speelgerechtigd. Voor de desbetreffende speler wordt overeenkomstig artikel 5.4 een blindscore genoteerd. Indien twee of meer spelers niet tijdig speelgereed zijn is het gehele team voor de desbetreffende game niet speelgerechtigd. Alsdan wordt gehandeld overeenkomstig artikel 5.7 (niet opgekomen team).

 

5.4. Wanneer een afwezige speler niet door een andere speler kan worden vervangen geldt een blindscore. Deze blindscore heeft geen invloed op het persoonlijk gemiddelde van de speler, maar wel op het teamtotaal. Als blindscore wordt een vast getal genomen, waaraan geen handicap mag worden toebedeeld. Dit getal is vastgesteld op 150. Een blindscore kan niet leiden tot individuele wedstrijdpunten. Om punten te behalen tegen een blindscore geldt het bepaalde in artikel 5.6, voor zover het betreft de te behalen score door de individuele speler.

 

5.5. Wanneer een speler voor de eerste keer in een league meedoet, wordt zijn of haar handicap na de wedstrijd berekend over het aantal door hem of haar in de desbetreffende league gegooide games. Hieruit volgt dat op de eerste speeldag de handicap van alle spelers achteraf moet worden berekend.

 

5.6. Bij inschrijving van een oneven aantal teams zal het team dat op een speelavond daardoor geen tegenstander heeft, deze wedstrijd spelen tegen een "onzichtbare" tegenstander. Zowel de individuele spelers van het team als het team zelf spelen tegen deze onzichtbare speler. Om te “winnen” van deze onzichtbare tegenstander geldt het volgende:

 

de individuele speler heeft zijn of haar game tegen zijn of haar onzichtbare tegenspeler gewonnen indien de speler inclusief handicap een pinfall heeft behaald dat overeenkomt met zijn of haar gemiddelde in de league, vermeerderd met zijn of haar handicap in de league maar verminderd met 10;

 

het team heeft zijn game tegen het onzichtbare team gewonnen indien het team, inclusief handicap, een totale pinfall heeft gehaald dat tenminste overeenkomt met de som van de hiervoor bedoelde door de individuele spelers te behalen berekende streefwaarden.

 

5.7. Een team dat in zijn geheel niet is komen opdagen, behaalt geen wedstrijdpunten. De wel opgekomen tegenstander speelt alleen en kan punten behalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.6.

 

5.8. Er worden per wedstrijd drie of vier games gespeeld. De speelwijze is Amerikaans, dat wil zeggen dat er na iedere frame van baan gewisseld wordt op hetzelfde banenpaar.

 

5.9. Het inzetten van nieuwe teamleden/spelers is toegestaan tot en met de 25-ste (vijfentwintigste) speeldag.

 

5.10. Indien een wedstrijd wegens technische omstandigheden niet op het geplande tijdstip kan aanvangen, geen doorgang kan vinden of op de betreffende speelavond niet kan worden uitgespeeld, kan het leaguebestuur in overleg met de wedstrijdsecretaris en het bowlingcentrum een andere speeldatum bepalen waarop de wedstrijd (uit)gespeeld moet worden. Wanneer een wedstrijd tijdens het spelen wordt onderbroken, dient de nieuw geplande wedstrijd aan te vangen op het moment waarop de onderbroken wedstrijd werd gestaakt. Bij een onderbroken frame dient de desbetreffende speler deze frame in zijn geheel over te spelen. Bij een onderbroken game dienen dezelfde spelers deze game uit te spelen tijdens de inhaalwedstrijd.

 

5.11. Indien een speler door een blessure of anderszins niet in staat is zijn of haar game te beëindigen en er is geen vervanging mogelijk, zal voor de alle nog resterende frames telkens 9 punten worden toegekend. De aldus verkregen totaalscore van de game telt mee voor het teamresultaat en voor de persoonlijke score van de betreffende speler.

 

6.         Puntenwaardering, scores en handicap

 

6.1. De leaguestanden worden bepaald door de volgende puntenwaardering:

 

6.1.1. Er wordt gespeeld volgens het Amerikaans systeem (zie artikel 5.8).

 

6.1.2. Er wordt gespeeld volgens het handicapsyteem zoals beschreven in paragraaf 6.5.

 

6.1.3. Voor een gewonnen game door het team (hoogste scratch pinfall plus handicap van alle spelers van het team tezamen) wordt telkens 4 punten toegekend. Daarnaast worden eveneens 4 punten toegekend aan het team met de hoogste totale pinfall plus handicap voor de serie (het totaal van de drie of vier games). Wanneer het totaal van pinfall plus handicap van beide teams gelijk is, ontvangen beide teams twee punten. Dit geldt zowel voor het totaal per game als het totaal van de serie.

 

6.1.4. Naast de wedstrijdpunten zoals deze door het gehele team als team kunnen worden behaald, worden er eveneens punten gehaald voor de wedstrijd die de individuele speler van een team behaalt in de rechtstreekse wedstrijd die hij of zij speelt tegen zijn of haar directe tegenspeler van het andere team;

De als eerste in de computer gekozen speler van een team speelt tegen de speler die het andere team als eerste speler in de computer heeft gekozen;

Voor elke gewonnen game (pinfall plus handicap) tegen zijn of haar directe tegenstander van het andere team, worden aan de speler 2 punten toegekend.

In zijn of haar duel tegen de directe tegenstander kan een speler dus 6 punten voor zijn team verdienen of 8 ingeval de wedstrijd uit vier games bestaat.

Indien de twee directe tegenstanders uit de beide teams na een game een gelijke pinfall (inclusief handicap) hebben, krijgen beide spelers 1 punt.

 

6.1.5. Het totaal te behalen punten in een 3-persoons league (3 games) in dit man to man systeem bedraagt derhalve 34 (16 wedstrijdpunten te behalen als team en drie maal 6 is 18 punten te behalen door de spelers in hun individuele wedstrijden tegen hun directe tegenstanders). In een 2-persoons league bedraagt het totaal te behalen punten 28 en in een 4-persoons league of een 3-persoons league waar vier games worden gespeeld bedraagt het totaal te behalen punten 40.

 

6.1.6. Beide teams voeren hun spelersnamen in in de computer in de gewenste spelersvolgorde. Het team op de rechterbaan van het banenpaar mag als laatste zijn volgorde wijzigen.

 

6.2. Het teamgemiddelde, de wedstrijdpunten en het persoonlijk gemiddelde, alsmede de handicap van elke speler worden per league in aparte standenlijsten verwerkt. Deze hangen duidelijk zichtbaar in het bowlingcentrum.

 

6.3. Het persoonlijk gemiddelde is gelijk aan de som van de behaalde scratch scores, gedeeld door het aantal gespeelde games en wordt afgerond op twee cijfers achter de komma. Bijvoorbeeld: 124,11500 t/m 124,12499 wordt afgerond op 124,12.

 

6.4. De handicap is het aantal punten dat een speler per game bij zijn of haar scratchscore mag optellen.

 

6.5. De hoogte van het handicap percentage bedraagt 80%, het richtgetal is 210 en de maximale handicap bedraagt 64. Eventuele cijfers achter de komma worden niet afgerond, maar weggelaten. Voorbeeld: indien het gemiddelde 173,96 is, bedraagt de handicap: 80% van (210-173) = 80% van 37 = 29,6. Dit wordt dus: 29.

 

7.         Prijswinnaars

 

7.1. Om voor een prijs in aanmerking te komen dient minimaal 50% van de maximaal te spelen games per league meegespeeld te zijn.

 

7.2. Aan het einde van het seizoen zullen de volgende prijzen worden uitgereikt:

 

7.2.1. Teams

Van de teams die op de eerste 3 plaatsen zijn geëindigd in de teamstand, ontvangen de teamleden een prijs. Voor een 4-persoons team worden maximaal 4 prijzen uitgereikt, voor een 3-persoons team maximaal 3 prijzen en voor een 2-persoons team maximaal 2 prijzen.

 

7.2.2. Individueel

Dames/heren, die op de eerste 3 plaatsen zijn geëindigd in de persoonlijke stand, in iedere league, ontvangen ieder 1 prijs. Alleen spelers, die voldoen aan het genoemde in artikel 7.1 komen in aanmerking voor deze prijs.

 

7.2.3. Individueel

Dames/heren, die in het seizoen de hoogste serie gooien, in iedere league, ontvangen één prijs. Alleen spelers, die voldoen aan het genoemde in artikel 7.1 komen in aanmerking voor deze prijs. Indien in een league vier games op een speelavond worden gegooid, tellen alleen de eerste drie gespeelde games voor de bepaling van de hoogste serie.

 

7.2.4. Individueel

Dames/heren, die in het seizoen de hoogste game gooien, in iedere league, ontvangen één prijs. Alleen spelers, die voldoen aan het genoemde in artikel 7.1 komen in aanmerking voor deze prijs.

 

8.         Protesten

 

8.1. Protesten, van welke aard dan ook, kunnen uitsluitend schriftelijk en binnen 15 minuten na afloop van de wedstrijd worden ingediend. Deze protesten moeten ondertekend zijn door de teamcaptain en aan het leaguebestuur worden overhandigd. Het leaguebestuur draagt zorg voor doorgeleiding aan het wedstrijdsecretariaat. Aanvullingen op deze protesten dienen binnen 7 dagen schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.

 

8.2. De protesten zullen door het bestuur, na overleg met het leaguebestuur, binnen twee weken behandeld worden.

 

8.3. Alle betrokken partijen zullen zo spoedig mogelijk bericht ontvangen over de behandeling en de beslissing die door het bestuur over het protest genomen is.

bottom of page